[[ PDF ]] ❤ Sahnenin Dışındakiler Author Ahmet Hamdi Tanpınar – Higo2cam.info

Sahnenin Dışındakiler Tanp Nar N Bu Eseri 1920 Li Y Llar N, Mill M Cadele Y Llar N N Roman D R Roman N Kahramanlar Ndan Hsan Roman N Bir Yerinde Orada Anadolu Da M Cadele Var, Muharebe Var Mukadderat M Z Orada Halledilecek As L Sahne Oras Biz Burada Malesef Sadece Seyirciyiz Sahnenin D Nday Z Demektedir Roman Ad N Ve Konusunu Sahnenin D Nda Olanlar N I Lerinde Ve Etraflar Nda Olup Bitenlerle, Zaman Zaman Ge Mi E, Maziye Y Nelerek De I Imler, Hasretler Ihtiraslarla Kazanmaktad R.


About the Author: Ahmet Hamdi Tanpınar

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Sahnenin Dışındakiler book, this is one of the most wanted Ahmet Hamdi Tanpınar author readers around the world.10 thoughts on “Sahnenin Dışındakiler

 1. says:

  Arka kapaktan al nt yaparak ba lamak isterim, Yazar n di er romanlar ndan Huzur ve Mahur Beste bu kitapla birlikte bir nehir roman n n par alar olarak d erlendirilmi tir Okumaya ba lad mda tan d k karakterlerle kar la mak benim i in b y k s priz oldu ok da keyiflendim Kurgu yine stanbul zerine kurulu, bu defa 1920 lerin milli m cadele zamanlar nday z Tanp nar, sahneyi Anadolu olarak kab


 2. says:

  26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b y k Hatta eri ilmez Sahnenin D ndakiler, yer yer da n kl na ve


 3. says:

  Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tespitlerde bulacaks n z stad n kendisiyle zde le mi keli


 4. says:

  Takip etmekte ok zorland m Biraz da ters bir zamanda okudu um i in olabilir, kitab n hakk n veremedim Huzur la devam edece im, bakal m.


 5. says:

  Tanp nar her zamanki gibi 1 kelimede anlat lacak eyi 5 c mlede anlat yor ve maksat bir t rl has l olam yor Sahnenin d ndakiler stanbul mu yoksa karakterler mi ona da tam karar verememi S k nt l bir aile i erisinde b y m buhranlara ge iren Sabiha ya bir t rl ula amayan Cemal, oradan oraya s r kleniyor Bu arada karakter say s artt k a da ana konudan sapan bir yaz n g r yoruz Yine mu lak bir sonla


 6. says:

  Belki de en okunabilir ancak en s radan eseri


 7. says:

  Biz evvela kelimeleri reniriz sonra ya ad k a teker teker manalar n.


 8. says:

  Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor.PS Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden ald belli oldu benim i


 9. says:

  M thi bir ahlaki buhran var Harp sonras , b t n k ymetleri ortaya att Biz Milli M cadele ile me gul oldu umuz i in daha az fark nday z Fakat herkes, yani onlar bir cehennemden kurtulmu gibi ya yorlar Bizde ise Hayat n kendisi de i iyor u iki senede ald m z yolu tabii zamanda elli senede ge emezdik.


 10. says:

  Bu kadar iyi beklemiyordum Cok akici hir dil ve surprizlerle dolu bir hikaye..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *